logo

Fotogaléria

Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov číslo: 2021/13405:1-A1810 a so súhlasným stanoviskom zriaďovateľa OBNOVUJEME s platnosťou od 17. 5. 2021 VŠETKY DRUHY VYUČOVANIA (individuálne aj skupinové) vo všetkých odboroch (hudobný, tanečný, výtvarný) na našej škole.

Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu jednotlivých tried.  

Vyučovanie bude prebiehať s platnosťou všeobecne preventívnych opatrení a bude sa naďalej riadiť protiepidemiologickými opatreniami a odporúčaniami.  

Podmienka účasti na prezenčnom vyučovaní pre žiakov/rodičov:  

ŽIACI/RODIČIA : Pri vstupe do školy žiaci predkladajú svojmu triednemu učiteľovi potvrdenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom alebo v prípade plnoletého žiaka, tento sám predkladá svojim podpisom podpísané potvrdenie o bezinfekčnosti. 

Tlačivo je možné stiahnuť tu: Bezinfekčnosť od 17.05.2021 

Náhodný obrázok

20170426-18

Odkazy

Copyrigcht © 2022 ZUŠ Trstená