logo

Fotogaléria

Vážení rodičia!
Podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukončil vo februári 2019 1 člen funkčné obdobie v Rade školy pri ZUŠ v Trstenej.

Na základe výzvy mesta Trstená v zmysle § 25 , ods. 1. Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 z 10.apríla 2008 Vám oznamujem, že voľba 1 člena do Rady školy na obdobie 2019 - 2020 za rodičov na našej Základnej umeleckej škole sa uskutoční pred koncertom dňa:

18. marca 2019 t. j. v pondelok o 17.00 hod. v Dome kultúry Trstená.

V prípade, že chcete kandidovať do RŠ, zakrúžkujte ÁNO na tejto návratke /resp. zakrúžkujte NIE, ak nechcete byť volení do RŠ a uvedení na kandidátnej listine./

NÁVRATKU podpíšte a odovzdajte /prostredníctvom Vášho syna, resp. dcéry/ Vášmu triednemu učiteľovi najneskôr do 15. marca 2018. Kandidátna listina sa vytvorí len z rodičov, ktorí sa chcú stáť členmi RŠ. Ďalšie podrobnosti o priebehu volieb Vám vysvetlíme pred samotným hlasovaním 18. marca 2019. Pripomínam, že právo voliť , resp. byť volený do RŠ má každý rodič.

Vážení rodičia! Verím že sa volieb do RŠ zúčastnite v čo najväčšom počte .

Upozornenie: Ak máte na škole viac deti, voliť a na kandidátnej listine môžete byť len raz!

Príloha: Oznámenie a návratka

Náhodný obrázok

20170517-04

Odkazy

Copyrigcht © 2020 ZUŠ Trstená