logo

Fotogaléria

 Dátum 01.09.1956 je pamätným dňom – dňom založenia „Hudobnej školy“ v Trstenej.

      Na žiadosť občanov mesta a podnet ONV – odboru školstva bola zriadená na základe povolenia Krajského národného výboru v Žiline pod číslom 2123/1956 zo dňa 31.08.1956 Hudobná škola v Trstenej. Dlhoročnú muzikantskú tradíciu v Trstenej, živenú dychovkou hasičského zboru pod vedením kapelníka a organistu Ignáca Kučeru, bolo treba rozšíriť o odbornú výuku ďalších hudobných nástrojov. Zápis do prvého ročníka sa konal v budove OSŠ na terajšom námestí M. R. Štefánika a riaditeľ školy Milan Langer prijal prvých žiakov dňa 10.09.1956. O dva roky neskôr škola získala tzv. Švédsky pavilón, kde vyučovanie prebiehalo v desiatich miestnostiach. Na základe organizačných zmien MŠ SSR prešla už ako Ľudová škola umenia v školskom roku 1961/62 pod dočasnú správu riaditeľstva v Dolnom Kubíne. V tomto školskom roku ukončili štúdium prví jej absolventi hry na klavír: Oľga Trstenská, Anna Mušková, Dana Ciekerová a Naďa Kochanová.

      V roku 1963 škola získala vlastnú budovu na Brezovickej ceste č. 556 ( terajšie Technické služby ). V školskom roku 1964//1965 bola otvorená v Nižnej n./Or. detašovaná trieda. Od 01.02.1967 prešla pod správu riaditeľstva ĽŠU v D. Kubíne. Aj naše pobočky v Lokci a Or. Veselom, ktoré sme zriadili 01.01.1971 prevzala o dva roky neskôr ĽŠU v Námestove.

      K postupne rozširujúcemu sa Hudobnému odboru pribudol najskôr Výtvarný odbor a neskôr aj Tanečný a Literárno-dramatický odbor.

      Od školského roku 1978/1979 sa škola znovu sťahuje, tentoraz do budovy na námestí M. R. Štefánika, ku ktorej sme v „akcii Z“ pristavili ďalšie moderné priestory s vlastnou koncertnou sálou. Prístavba bola odovzdaná do užívania 27.09.1985. V tomto období mala naša škola ideálne podmienky k odbornému pôsobeniu v rámci mestá i celého regiónu. Rodičia aj vyučujúci odpracovali pri dokončovaní stavby veľké množstvo brigádnických hodín.

      Počas reštitúcií sme museli vrátiť starú budovu na námestí M. R. Štefánika pôvodným majiteľom a neskôr, v roku 1997, na základe rozhodnutia súdu aj novú budovu. Mnohí zainteresovaní dodnes pociťujú určitú krivdu z tohto (podľa nás) nespravodlivého rozhodnutia.

      Terajšie priestory Základnej umeleckej školy v Trstenej sa nachádzajú v budove na ulici SNP 527 v Trstenej, ktorá je pod správou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo.

      Na našej ZUŠ v súčasnosti pracujú tri odbory: hudobný, výtvarný a tanečný. Ešte máme k dispozícií učebne v ZŠ na sídlisku Západ, kde sa vyučuje klavír, keyboard a pracuje výtvarný odbor.

      Základná umelecká škola v Trstenej je dnes už neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a spoločenského života v meste. Koncerty a vystúpenia žiakov HO, TO a výstavy prác žiakov VO sú už dlhoročnou tradíciou. Dobré funguje aj spolupráca z MŠ a ZŠ pri nábore talentovaných žiakov. Učitelia ZUŠ vychádzajú za svojimi budúcimi žiakmi do škôl v celom regióne. Propagujú umenie formou výchovných koncertov a získavajú tak nových adeptov k štúdiu na našej škole.

Náhodný obrázok

20170530-14

Odkazy

Copyrigcht © 2022 ZUŠ Trstená