logo

Fotogaléria

Riaditeľstvo ZUŠ Trstená informuje, že sa OBNOVUJE PREZENČNÉ VYUČOVANIE vo všetkých odboroch (hudobný, tanečný, výtvarný) na našej škole od 10.1.2022 (pondelok). Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu jednotlivých tried.
Vstup do školy je podmienený predložením písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti rovnako, ako pred mimoriadnym prerušením vyučovania. 
Celý pedagogický zbor sa teší na stretnutie s vami. 
 
 
Vážení rodičia, milí žiaci,
 
Základná umelecká škola v Trstenej informuje, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/21911:1-A1810 s účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách, vzhľadom k čomu predchádza celá škola vo všetkých formách vyučovania (individuálnej  - hra na hudobný nástroj, spev atď. a tiež skupinovej - tanečný odbor, výtvarný odbor, zborový spev, hra v orchestri atď.)  na dištančnú (online) formu. 

Vyučujúci  budú žiakov a rodičov kontaktovať a poskytnú  im všetky potrebné informácie a pokyny.

Prosíme o zodpovedné pristupovanie k dištančnej forme vyučovania. 

Na základe rozhodnutia ministra sa mení aj termín vianočných prázdnin v školskom roku 2021/2022 a to od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

Ďakujeme Vám za pochopenie. 

Vážení rodičia a milí žiaci,

Na základe zhoršenia epidemiologickej situácie v našom okrese (II. stupeň ohrozenia), odporúčaní školského semafóru a rozhodnutia zriaďovateľa s účinnosťou od 25. októbra 2021 (pondelok) prechádza skupinové vyučovanie (hudobná náuka, komorná hra, výtvarný odbor, tanečný odbor) na dištančnú (online) formu.

Vyučujúci  budú žiakov a rodičov kontaktovať a poskytnú  im všetky potrebné informácie a pokyny.

Prosíme o zodpovedné pristupovanie k dištančnej forme vyučovania.

INDIVIDUÁLNE vyučovanie (Hra na hudobnom nástroji resp. spev) zostáva naďalej zachované a bude stále prebiehať prezenčne!

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia v termínoch   

od 28. októbra do 1. novembra 2021.

Ďakujeme za pochopenie.

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Trstenej oznamuje, že dňa 11.10.2021 sa uskutočnia voľby rodičov do rady školy pri ZUŠ Trstená. Voľby budú prebiehať tajným hlasovaním rodičov detí navštevujúcich ZUŠ v čase od 12:00 hod. do 17:00 hod. v hlavnej budove ZUŠ na ulici Odbojárov 953. Kandidáta za člena rady školy z radov rodičov môže navrhnúť ktorýchkoľvek rodič po súhlasnom písomnom vyjadrení rodiča prip. sa môže rodič súhlasným písomným vyhlásením sám uchádzať o miesto kandidáta. Uzávierka kandidátov je 8.10.2021. Pri voľbe zástupcov rodičov v rade školy si môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu detí v škole. 
 
Za porozumenie Vám ďakujeme. 
 
Vedenie ZUŠ Trstená

Chceme Vás informovať o určitých zmenách, ktoré sa týkajú vstupu do priestorov školy, nakoľko sa farba okresu od pondelka 6.9.2021 mení zo zeleného na oranžový. Na základe tejto zmeny je každý žiak (rodič) povinný opäť pri vstupe do školy (a pri každom ďalšom prerušení dochádzky na dlhšie ako 3 dni) predložiť vypísané (a podpísané rodičom) tlačivo s názvom.

,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" a Písomne vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti", ktoré si môžete stiahnuť.

Ak bude mať žiak nariadenú karanténu môže požiadať o výnimku z karantény za nižšie uvedených podmienok. 

Podmienky, ktoré musí spĺňať osoba žiadajúca o výnimku z karantény:

 1. a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V) 
 2. b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),
 3. c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo 
 4. d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19. 

V prípade, že žiak  spĺňa výnimku z karantény je potrebné, aby rodič o tom informoval školu prostredníctvom formuláru Oznámenie o výnimke z karantény

Samozrejme nezabúdajme, že rúška a dezinfekcia sú v interiéri školy stále povinné. 

O prípadných zmenách Vás budeme informovať. 

Za porozumenie Vám ďakujeme.

Tento školský rok sme ukončili záverečným koncertom žiakov Základnej umeleckej školy, ktorý sa uskutočnil na námestí M. R. Štefánika v Trstenej. Prajeme všetkým príjemné prázdniny.

 

Vážení rodičia, milí žiaci oznamujeme Vám, že Základná umelecká škola v Trstenej so sídlom na ul. Odbojárov 953 prijíma nových žiakov v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore v školskom roku 2021/2022.

Prijímacie skúšky budú prebiehať od 7. 6. 2021 do 9.7. 2021 v pracovných dňoch každý pondelok, stredu a piatok v čase od 11:00 hod. do 16:00 hod.
Záujemcov o štúdium prijímame až do naplnenia kapacít jednotlivých tried. 

Ponuka študijného zamerania:
HUDOBNÝ ODBOR:
hra na gitare, klavír, bicie, akordeón, husle, heligónka, organ, keyboard, zobcová flauta, saxofón, klarinet, priečna flauta, spev, zborový spev, elektrická gitara, basová gitara

VÝTVARNÝ ODBOR:
kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti

TANEČNÝ ODBOR:
moderný tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec

Prijímacie skúšky budú prebiehať v jednotlivých odboroch nasledovne:

Hudobný odbor

 1. zaspievanie jednoduchej detskej alebo ľudovej piesne /podľa vlastného výberu/
 2. zopakovanie krátkeho rytmického úseku /tlieskaním, klepkaním/
 3. zisťovanie intonačných schopností /zaspievanie vopred zahraného tónu na klavíri/

Výtvarný odbor   

 1. uchádzač si so sebou prinesie 2-3 vlastné výtvarné práce
 2. skúšobná komisia bude hodnotiť spontánnosť výtvarného prejavu, nadanie a talent, estetické cítenie a techniku

Tanečný odbor

 1. odpozorovanie a zopakovanie tanečného prvku
 2. na prijímacích skúškach sa hodnotí rytmické cítenie uchádzača a jeho fyzické a pohybové dispozície

Prihlášku je potrebné vytlačiť, vyplniť v nej potrebné údaje a poslať alebo doručiť na adresu školy.

Prihlášku si môžete stiahnuť na tejto webovej stránke v časti "dokumenty" alebo osobne vyžiadať v sídle školy alebo na elokovaných pracoviskách.

Vyplnená prihláška musí obsahovať nasledovné dokumenty : prihláška na štúdium, čestné vyhlásenie a súhlas dotknutej osoby.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám zodpovieme všetky vaše otázky.

Teší sa na Vás kolektív ZUŠ Trstená

Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov číslo: 2021/13405:1-A1810 a so súhlasným stanoviskom zriaďovateľa OBNOVUJEME s platnosťou od 17. 5. 2021 VŠETKY DRUHY VYUČOVANIA (individuálne aj skupinové) vo všetkých odboroch (hudobný, tanečný, výtvarný) na našej škole.

Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu jednotlivých tried.  

Vyučovanie bude prebiehať s platnosťou všeobecne preventívnych opatrení a bude sa naďalej riadiť protiepidemiologickými opatreniami a odporúčaniami.  

Podmienka účasti na prezenčnom vyučovaní pre žiakov/rodičov:  

ŽIACI/RODIČIA : Pri vstupe do školy žiaci predkladajú svojmu triednemu učiteľovi potvrdenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom alebo v prípade plnoletého žiaka, tento sám predkladá svojim podpisom podpísané potvrdenie o bezinfekčnosti. 

Tlačivo je možné stiahnuť tu: Bezinfekčnosť od 17.05.2021 

Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie v našom okrese (červená farba - II. stupeň varovania) a so súhlasom zriaďovateľa školy obnovujeme od pondelka 10.5.2021 prezenčné INDIVIDUÁLNE vyučovanie v našej ZUŠ pre žiakov VŠETKÝCH ROČNÍKOV. 

Výučba predmetov skupinovej výučby bude zatiaľ naďalej prebiehať dištančnou formou.

Podmienka účasti na prezenčnom vyučovaní pre žiakov/rodičov zostávajú nezmenené:

ŽIACI/RODIČIA : Pri vstupe do školy žiaci predkladajú svojmu triednemu učiteľovi potvrdenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom alebo v prípade plnoletého žiaka, tento sám predkladá svojim podpisom podpísané potvrdenie o bezinfekčnosti. 

Tlačivo - Žiak do 18 rokov

Tlačivo - Žiak nad 18 rokov 

Za porozumenie Vám ďakujeme. 

Na základe schválenia zriaďovateľa sa s platnosťou od 26. 4.2021 obnovuje na našej škole INDIVIDUÁLNE prezenčné vyučovanie aj pre žiakov 8. a 9. ročníka ZÁKLADNEJ ŠKOLY okrem spevu a dychových nástrojov (spev a dych. nástroje budú mať naďalej dištančné vyučovanie).

To znamená, že k žiakom 1-4 ročníka ZŠ (do 10 rokov) od pondelka 26.4.2021 pribudla možnosť zúčastniť sa prezenčného individuálneho vyučovania aj žiakom 8. a 9. ročníka (s výnimkou spevu a dych. nástrojov) .

Podmienka účasti na prezenčnom vyučovaní pre žiakov/rodičov :

ŽIACI/RODIČIA : Pri vstupe do školy žiaci predkladajú svojmu triednemu učiteľovi potvrdenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. S platnosťou od od 3.5.2021 už rodičia ani žiaci nie sú povinní k čestnému prehláseniu prikladať k nahliadnutiu negatívny test (RT-PCR alebo antigénovým) žiaka alebo rodiča.

To platí v prípade ak žiak príde na vyučovanie sám, vtedy donesie potvrdenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. Pokial by chcel aj rodič vstúpiť do školy,vtedy sa už musí tento rodič preukázať negatívnym testom RT-PCR alebo Antigénovým certifikovaným na území SR nie starším ako 7 dní.

 Aktuálne čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti si môžete stiahnuť tu

 Za porozumenie Vám vopred ďakujeme. 

Náhodný obrázok

20161123-11

Odkazy

Copyrigcht © 2022 ZUŠ Trstená