logo

Fotogaléria

Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie v našom okrese (červená farba - II. stupeň varovania) a so súhlasom zriaďovateľa školy obnovujeme od pondelka 10.5.2021 prezenčné INDIVIDUÁLNE vyučovanie v našej ZUŠ pre žiakov VŠETKÝCH ROČNÍKOV. 

Výučba predmetov skupinovej výučby bude zatiaľ naďalej prebiehať dištančnou formou.

Podmienka účasti na prezenčnom vyučovaní pre žiakov/rodičov zostávajú nezmenené:

ŽIACI/RODIČIA : Pri vstupe do školy žiaci predkladajú svojmu triednemu učiteľovi potvrdenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom alebo v prípade plnoletého žiaka, tento sám predkladá svojim podpisom podpísané potvrdenie o bezinfekčnosti. 

Tlačivo - Žiak do 18 rokov

Tlačivo - Žiak nad 18 rokov

 

Za porozumenie Vám ďakujeme. 

Na základe schválenia zriaďovateľa sa s platnosťou od 26. 4.2021 obnovuje na našej škole INDIVIDUÁLNE prezenčné vyučovanie aj pre žiakov 8. a 9. ročníka ZÁKLADNEJ ŠKOLY okrem spevu a dychových nástrojov (spev a dych. nástroje budú mať naďalej dištančné vyučovanie).

To znamená, že k žiakom 1-4 ročníka ZŠ (do 10 rokov) od pondelka 26.4.2021 pribudla možnosť zúčastniť sa prezenčného individuálneho vyučovania aj žiakom 8. a 9. ročníka (s výnimkou spevu a dych. nástrojov) .

Podmienka účasti na prezenčnom vyučovaní pre žiakov/rodičov :

ŽIACI/RODIČIA : Pri vstupe do školy žiaci predkladajú svojmu triednemu učiteľovi potvrdenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. S platnosťou od od 3.5.2021 už rodičia ani žiaci nie sú povinní k čestnému prehláseniu prikladať k nahliadnutiu negatívny test (RT-PCR alebo antigénovým) žiaka alebo rodiča.

To platí v prípade ak žiak príde na vyučovanie sám, vtedy donesie potvrdenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. Pokial by chcel aj rodič vstúpiť do školy,vtedy sa už musí tento rodič preukázať negatívnym testom RT-PCR alebo Antigénovým certifikovaným na území SR nie starším ako 7 dní.

 Aktuálne čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti si môžete stiahnuť tu

 Za porozumenie Vám vopred ďakujeme. 

Vážení rodičia, milí žiaci,

Riaditeľstvo ZUŠ Trstená na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a so súhlasom zriaďovateľa školy - mestom Trstená obnovuje od pondelka 8.2.2021 prezenčné vyučovanie v ZUŠ pre individuálne vyučovanie, ale len pre žiakov, ktorí navštevujú prvý stupeň základnej školy ( t.j. 1-4 ročník). Z prezenčného vyučovania je taktiež vylúčená výučba spevu a dychových nástrojov (zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka, tenor). Výučba týchto predmetov a ostatných žiakov bude naďalej prebiehať dištančnou formou. Podmienkou prezenčného vyučovania žiaka je negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu zákonného zástupcu na COVID-19 nie starším ako 7 dní. Zákonný zástupca dieťaťa sa preukáže Čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, ktoré je nutné odovzdať pri nástupe do školy poverenej osobe. Potvrdenie o negatívnom výsledku testu je len k nahliadnutiu. 

Tlačivo - Čestného vyhlásenia zákonného zástupcu nájdete v prílohe číslo 1

Tlačivo - Informácie pre dotknuté osoby nájdete v prílohe číslo 2

 

Za porozumenie Vám ďakujeme.

  

Nech vianočný stromček Ti šťastím zvoní, nech vianočný čas sa v lásku zmení, a tak krásne ako sa hviezda ligoce,
tak nádherné a tajomné Ti prajem Vianoce

praje kolektív učiteľov ZUŠ Trstená.

Vážení rodičia a milí žiaci,

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/17949:1-A1810 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania bude prerušené vyučovanie vo všetkých odboroch (v hudobnom, tanečnom a výtvarnom).

Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou (Online).
Vyučujúci  budú žiakov a rodičov kontaktovať a poskytnú  im všetky potrebné informácie a pokyny.
Prosíme o zodpovedné pristupovanie k dištančnej forme vyučovania.

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termínoch   

od 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

Ďakujeme za pochopenie.

Vážení rodičia a milí žiaci,

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

s účinnosťou od 12. Októbra 2020 do odvolania bude prerušené skupinové vyučovanie ( t. j. hudobná náuka, zborový spev, tanečný odbor a výtvarný odbor). Výučba skupinového vyučovania bude prebiehať dištančnou formou.
Vyučujúci  budú žiakov a rodičov kontaktovať a poskytnú  im všetky potrebné informácie a pokyny.
Prosíme o zodpovedné pristupovanie k dištančnej forme vyučovania !

Individuálna forma vyučovania (t.j. hra na hudobný nástroj príp. spev) bude naďalej prebiehať bez zmeny.

Ďakujeme za pochopenie.

Na základe rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu SR od 1. septembra 2020 až do odvolania oznamujeme, že:

 • Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej umeleckej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha - bezinfekčnosť žiaka).
  Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
  Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 
   
 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (príloha - bezinfekčnosť návštevníka).  Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka školy. 
 • Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín
  odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.
 • Žiadame tiež rodičov žiakov, ktorí majú nariadenú preventívnu karanténu, aby túto skutočnosť bezodkladne nahlásili telefonicky vyučujúcemu a nezúčastňovali sa vyučovacieho procesu na našej škole až do vypršania doby preventívnej karantény.  

 

          Bezinfekčnosť žiaka                                    Bezinfekčnosť návštevnika

 Vážení rodičia, milí žiaci !

Na základe zvýšeného výskytu ochorenia COVID 19 v meste Trstená Vás informujeme, že v rámci preventívnych opatrení ochrany zdravia pred týmto ochorením

nebude prebiehať kolektívne vyučovanie

(t. j. vyučovanie, kde je prítomný viac ako 1 žiak a 1 pedagóg )  - týka sa to , hudobnej náuky, výtvarného odboru, tanečného odboru a Zboru Mária

až do termínu 15. septembra 2020. Vyučovanie skupinového vyučovania začne plnohodnotne prebiehať od 16. septembra 2020.  

Individuálne vyučovanie prebieha zatiaľ v nezmenenej forme. 

Za pochopenie ďakujeme.

Vážení rodičia a milí žiaci!

Vzhľadom na pretrvavajúcu situáciu ohľadom Covid 19, musí vypísať zákonný zástupca žiaka dve tlačivá (vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a zdravotný dotazník) na školský rok 2020 - 2021. Bez podpísaného dotazníka, nemôže byť umožnený vstup žiaka do budovy školy. Prosíme, aby to podpísali obidvaja rodičia.

Za porozumenie Vám vopred ďakujeme.   

Náhodný obrázok

20170625-02

Odkazy

Copyrigcht © 2021 ZUŠ Trstená