logo

Fotogaléria

Žiaci Základnej umeleckej školy v Trstenej výtvarného odboru, pod vedením p. uč. Mgr. art. Miroslava Knapa, pripravili toto Veľkonočne vajíčko, ktoré je vystavené v Trstenej pred farským úradom. Prajeme Vám krásne a požehnane Veľkonočne sviatky.

Základná umelecká škola Trstená v spolupráci so ZUŠ Cífer a ZUŠ Vendelína Habovštiaka v Nižnej, Vás pozývajú na spoločný koncert, ktorý sa uskutoční 2. a 3. mája 2019, na ktorom vystúpia žiaci s tanečnými a hudobnými číslami. Veríme, že neodmietnete toto pozvanie a tešíme sa na Vašu účasť. Vstupné je dobrovoľné. Viac podrobností v prílohe.

Mesto Trstená Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy, Odbojárov 953, 028 01 Trstená
s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2019
Viac podrobnosti v prílohe.

Dňa 18.3.2019 sa uskutočnil Jarný koncert, na ktorom vystúpili žiaci z hudobného, tanečného a výtvarného odboru. Veľmi dobrou hudbou a tanečnou choreografiou priblížili naši žiaci príchod jari. Tešíme sa na ďalšie stretnutia s Vami.

Dňa 14. marca 2019 nás Tanečný odbor ZUŠ Trstená reprezentoval na regionálnej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov pod názvom Oravské krpčeky 2019 v Nižnej, kde získali zlaté pásmo a cenu absolútny víťaz.
Poďakovanie patrí hlavne našim pedagógom p. uč. Mgr. Miroslave Malatinkovej, p. uč. Ľubovi Jarolínovi a naším žiakom za prípravu a vzornú reprezentáciu školy a mesta Trstená. Želáme im veľa úspechov a síl v krajskom kole.

Naša žiačka, Bianka Knapová, pod vedením p. uč. Mgr. art. Miroslava Knapa vytvorila grafickou technikou kolorovaný Lept a získala na celoslovenskej výtvarnej súťaží Bienále na tému NOVOROČENKY čestné uznanie v 2. kategórií (11-14 roč.). Do súťaže sa prihlásilo 23 škôl. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa síl a úspechov v ďalších súťažiach.

Vážení rodičia!
Podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukončil vo februári 2019 1 člen funkčné obdobie v Rade školy pri ZUŠ v Trstenej.

Na základe výzvy mesta Trstená v zmysle § 25 , ods. 1. Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 z 10.apríla 2008 Vám oznamujem, že voľba 1 člena do Rady školy na obdobie 2019 - 2020 za rodičov na našej Základnej umeleckej škole sa uskutoční pred koncertom dňa:

18. marca 2019 t. j. v pondelok o 17.00 hod. v Dome kultúry Trstená.

V prípade, že chcete kandidovať do RŠ, zakrúžkujte ÁNO na tejto návratke /resp. zakrúžkujte NIE, ak nechcete byť volení do RŠ a uvedení na kandidátnej listine./

NÁVRATKU podpíšte a odovzdajte /prostredníctvom Vášho syna, resp. dcéry/ Vášmu triednemu učiteľovi najneskôr do 15. marca 2018. Kandidátna listina sa vytvorí len z rodičov, ktorí sa chcú stáť členmi RŠ. Ďalšie podrobnosti o priebehu volieb Vám vysvetlíme pred samotným hlasovaním 18. marca 2019. Pripomínam, že právo voliť , resp. byť volený do RŠ má každý rodič.

Vážení rodičia! Verím že sa volieb do RŠ zúčastnite v čo najväčšom počte .

Upozornenie: Ak máte na škole viac deti, voliť a na kandidátnej listine môžete byť len raz!

Príloha: Oznámenie a návratka

Základná umelecká škola v Trstenej, v spolupráci so združením rodičov ZUŠ, Vás pozýva na Jarný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 18. 3. 2019 v pondelok o 17:00 hod. v Dome kultúry v Trstenej. Tešíme sa na Vašu účasť.

Dňa 22. 1. 2019 sa konal v Dome kultúry Trstená Novoročný koncert, ktorý v spolupráci so združením pri ZUŠ Trstená pripravila naša ZUŠ. Na koncerte vystúpili žiaci hudobného a výtvarného odboru. Veríme, že vystúpenia žiakov Vás zaujali a tešíme sa na ďalšie koncerty s Vami.

Náhodný obrázok

20170517-10

Odkazy

Copyrigcht © 2021 ZUŠ Trstená